กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุนทร จอมพรรษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม.หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูมหาสารคาม สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
2554 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535-2545 โรงเรียนรามราชพิทยาคม อาจารย์ 1
30 กันยายน 2545- 2547 โรงเรียนรามราชพิทยาคม อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 - 29 กันยายน 2551 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 กันยายน 2551-2556 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
25 เมษายน 2556-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน
2 รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560