เผยแพร่ผลงานครู
ครูวิภาวี บุตรธรรม - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ "ครูทิชากร สอนธุรกิจ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.35 KB
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โคงงานเป็นฐาน-ครูทิชากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.65 KB
ครูปราณี นิตยะ-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ฯ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมบิงโกคำราชาศัพท์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.21 KB
ครูปราณี นิตยะ-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในบทเรียนฯ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ครูฤทธิชัย แสนกลาง-ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปประดิษฐ์ฯ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 841.48 KB
ครูพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์-ปัญหานักเรียนติด 0 ติด ร
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัญหานักเรียนติด 0 ติด ร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.72 KB