เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิประภา บัวพรหม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สารสนเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3340899
อีเมล์ : imaensasiprapa@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล