หน้าหลักการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
หน้าหลักการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
- คลิกที่ปุ่มหน้าหลัก เพื่อดูประกาศรวม        - คลิกที่ปุ่มตามประเภทเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และการตรวจสอบสถานะการมอบตัว
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ สบค.จังหวัดนครพนม 

เพื่อให้ผู้ปกครองดำเนินการมอบตัวนักเรียนได้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบสถานะการมอบตัวได้ โรงเรียนจึงได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบสถานะการมอบตัว" เพื่อให้นักเรียน/ผู้ปกครองตรวจสอบสถานะการมอบตัว ดังนี้
 

ม.1 ห้องเรียนปกติ (ในเขต+นอกเขต)ม.4 ห้องเรียนปกติ + 20 ลำดับสำรอง


ม.4 โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม

หมายเหตุ :
- หากส่งเอกสารให้โรงเรียนทางไปรษณีย์(ประเภทลงทะเบียน/EMS) หรือขนส่งเอกชน โปรดตรวจสอบสถานะการจัดส่งว่าถึงโรงเรียนแล้วหรือไม่ ผ่านระบบตรวจสอบสถานะพัสดุของไปรณีย์หรือขนส่งเอกชนที่ใช้บริการ (Tracking system)
- หลังจากรับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาในการตรวจสอบ (ไม่เกิน 24 ชม.) ก่อนบันทึก/แจ้งสถานะการมอบตัวในระบบ
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ในวัน/เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น)
 * ครูอรุษยา : 
 * ครูอัจฉรา : 089-2753226
 * ครูรัศมี : 093-3856254
 * ครูศิริพร : 
 * ครูชัฏธนาศิลป์ : 086-2380406
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จึงทำให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิธีการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
          - ม.1 ห้องเรียนปกต (ในเขต + นอกเขต)
          - ม.4 ห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือก + 20 ลำดับสำรอง)
          - ม.4 ห้องเรียนปกติ (โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดส่งเอกสารให้ผู้ปกครองดำเนินกรอกข้อมูลและส่งคืนโรงเรียนทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์) ดังรายละเอียดในเอกสารที่ส่งไปด้วย


หมายเหตุ
- ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ด้วยการนำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เอกสารหมายเลข 4) ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ได้ทุกธนาคาร (รายละเอียดบัญชีธนาคารที่รับชำระ ปรากฏในหนังสือแจ้งการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน)
 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
(ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราและลงลายมือชื่อบนเอกสารดังกล่าว แล้วให้จัดส่งใบแจ้งชำระการลงทะเบียนเรียนนี้พร้อมเอกสารอื่นๆ ให้โรงเรียนภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564)

- โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารไว้ให้นักเรียน 2 ข่องทาง คือ
1. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (ปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร" ด้านล่างนี้)
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ใช้ในการสมัคร
(นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถรับเอกสารได้จากช่องทางที่สะดวก)