ห้องเรียนเคมี3 (ม.5/5-5/6)
เอกสารประจำวิชาเคมี3

ดาวน์โหลด
(เพื่อนำไปอ่าน/ศึกษา)
-ดาวน์โหลดไฟล์ (อ่านบน smart device)
-ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับปริ๊นท์เล่มเล็ก
คลิกเข้าห้องเรียน/พบครูผู้สอน
google classroom

แบบสำรวจอีเมล์ที่ใช้เข้าห้องเรียนออนไลน์ google classroom (อีเมล์ตระกูล gmail)
ศึกษาบทเรียนตามลำดับ
บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
- ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
(ทำแบบทดสอบภายในวันที่ 22 พ.ค. 64 และทำได้ครั้งเดียว/ต้องใช้ e-mail)


- ศึกษาด้วยการดูคลิปการสอน 
  คลิป "ความดันของแก๊ส"

(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

  คลิป "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สและความดันของแก๊ส"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

  คลิป "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊ส"(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

  คลิป "ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิของแก๊ส"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

  คลิป "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดันและอุณหภูมิของแก๊ส"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

 คลิป "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

คลิป "กฏแก๊สอุดมคติ"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

- แบบทดสอบเก็บคะแนน (เปิดให้ทำพร้อมกันในระยะเวลาที่กำหนด)


คลิป "ความดันย่อยของแก๊ส"

คลิป "ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส"

คลิป "การแพร่ของแก๊ส"

คลิป "การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส"

- แบบทดสอบเก็บคะแนน "แก๊สและสมบัติของแก๊ส (ทั้งบท)" (เปิดให้ทำพร้อมกันในระยะเวลาที่กำหนด)