คลังข้อสอบ
คำแนะนำการดาวน์โหลดข้อสอบ
เมื่อโรงเรียนดำเนินการสร้างคลังข้อสอบเสร็จแล้ว จะเปิดให้เฉพาะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยใช้งาน โดยดาวน์โหลดผ่านการล็อกอิน google account ด้วยอีเมล์ @piya.ac.th
ข้อสอบ O-NET
ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2563 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด A โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด B โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2563 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558         - - -  
2557         - - - โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด C โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 ชุด D โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
2563 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
2558   โหลด* โหลด*   - - -  
2557   โหลด* โหลด   - - -  
2556   โหลด* โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  
2555 โหลด โหลด* โหลด* โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
- หมายถึง ไม่มีสอบในปีนั้น
* หมายถึง ต้นฉบับจากที่อื่น
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2563 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อสอบ
ข้อสอบ GAT PAT
ข้อสอบ GAT PAT
ปี GAT (Eng) GAT (ชย) PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7.1 PAT7.2 PAT7.3 PAT7.4 PAT7.5 PAT7.6
2563                            
2562       โหลด*                    
2561 โหลด   โหลด โหลด     โหลด              
2560   โหลด โหลด โหลด                    
2559-1 โหลด โหลด* โหลด เคมี-ชีวะ โหลด B-PAT4                
2559-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด                
2558-1 โหลด โหลด โหลด*                      
2558-2 โหลด โหลด โหลด   โหลด                  
2557-1 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2557-2 โหลด   โหลด โหลด                    
2557-3   โหลด โหลด โหลด                    
2556-1 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2556-2     โหลด โหลด โหลด                  
2555-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด                  
2555-2 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด                  
2554-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554-2 โหลด     โหลด โหลด โหลด                
2553-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-1 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-2 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552-3 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2551 โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด            

ข้อสอบรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควตา มข.)
ข้อสอบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี สมรรถนะหลัก สม.คิดวิเคราะห์และดิจิทัล สม.สถาปัตย์ สม. ด้านวิศวะ สม.ภาษาต่างประเทศ
ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดิจิทัล สถาปัตย์ การออกแบบ วิศวะ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น
2563 โหลด โหลด * โหลด โหลด     โหลด     โหลด โหลด

ปี ไทย คณิต คณิต (ศิลป์) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา อังกฤษ พฐ.วิศวะ พฐ.สถาปัตย์ พฐ.ออกแบบ
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด      
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -
2556   โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด   โหลด - - -
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -
2554 ชุด1
ชุด2
  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด ชุด1
ชุด2
ชุด1
ฃุด2
- - -
2553 โหลด โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -
2552 โหลด โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -
2551 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด - - -

ข้อสอบ BMAT
ข้อสอบ BMAT
ปี section1 section2 section3
2019 โหลด โหลด โหลด
2018 โหลด โหลด โหลด
2017 โหลด โหลด โหลด
2016 โหลด โหลด โหลด
2015 โหลด โหลด โหลด
2014 โหลด โหลด โหลด
2013 โหลด โหลด โหลด
2012 โหลด โหลด โหลด
2011 โหลด โหลด โหลด
2010 โหลด โหลด โหลด
2009 โหลด โหลด  

ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
ข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1)
ปี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  
2561   โหลด โหลด โหลด      
2560   โหลด โหลด โหลด      
2559     โหลด     โหลด  
2558     โหลด        
2557     โหลด        
2556     โหลด        
2555     โหลด       เคมี ค่าย3
2554     โหลด       เคมี ค่าย3
2553     โหลด        
2552     โหลด        
2551     โหลด        
2550     โหลด        
2549     โหลด        
2548     โหลด        
2547     โหลด        

ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) (ม.ต้น)
ปี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ปรนัย อัตนัย ปรนัย อัตนัย
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2558 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2557 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2556 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2555 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2554 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2553 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2552 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2551 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2550 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2549 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด

ข้อสอบ Pre Admission
ข้อสอบ Pre Admission
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
2563     Dek-D    
2562     Dek-D Dek-D      
2561     Dek-D
บัณฑิตแนะแนว
Dek-D Dek-D    
2560     Dek-D Dek-D      
2559              
2558              
2557              

ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นายร้อย/นายสิบ)
ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ปี นายร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจหญิง นายร้อยทหารบก นายร้อยทหารเรือ นายร้อยทหารอากาศ นายสิบ เก็งข้อสอบ
(ไม่ระบุปี)
2560              
2559   โหลด         โหลด
2558 โหลด โหลด         โหลด
2557 โหลด โหลด         โหลด
2556 โหลด           โหลด
2555     โหลด       โหลด
2554   โหลด         โหลด
2553 โหลด โหลด         โหลด
2552 โหลด โหลด         โหลด
2551 โหลด           โหลด
ปีอื่นๆ   ปี 2544       ปี 44-50 โหลด

ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ PISA
ชุด การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1 โหลด โหลด โหลด
2 โหลด โหลด โหลด
3 โหลด โหลด โหลด
4 โหลด โหลด โหลด
5 โหลด โหลด โหลด