นักเรียนคนเก่ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะ/สาขาต่างๆ ของหลายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (และจะทยอยมาเรื่อยๆ อีกจำนวนมาก) แสดงผลโดยการแยกกลุ่มดังนี้
กลุ่ม จำนวน (คน)
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี *
สายวิศวะ-สถาปัตยกรรมศาสตร์ *
สายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ *
สายนิติศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ *
สายบริหารธุรกิจ-วิทยาการจัดการ *
* = รอการสรุปจำนวน

- ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บันทึกการผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (หน้านี้) ขอให้ติดต่อฝ่ายแนะแนว เพื่อบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

นางสาวกชมน เลาหวิโรจน์
(ม. 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(CPIRD)
นางสาวสิริยากร พันโน
(ม. 6/5)

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Inclusive)
นางสาวสุนันสินี ภูทับทิม 
(ม.6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวจง 
(Huazhong University of Science and Technology) ประเทศจีน
นายโกมินทร์ ภูมิสะอาด 
(ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวปภาวรินทร์ ภูริปิติโชตน์โภคินทร์
(ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุน พสวท.)
นางสาวสุพัตรา เหล่าชรา
(ม. 6/5)

- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการจุฬาชนบท ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพนิดา บุตรดี
(ม. 6/5)

- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ
(ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)


- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
นางสาวนริศรา โพธิราช
(ม.6/6)

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวนริศรา ภู่มหภิญโญ 
(ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักเรียนเรียนดีจากชนบท (จุฬาฯ-ชนบท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวณภัทร พรหมศรีสุข
(ม. 6/7)

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวศุภธิดา พัฒนประสิทธิ์ชัย
(ม. 6/5)


- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (
โครงการช้างเผือก)
างสาวพรสุดา เขียวค้า
(ม. 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นางสาวจารุวรรณ วงค์เสน 
(ม. 6/6) 

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวปวีณา ทองยาน
(ม.6/6)

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเจริญเมือง บุริวัน
(ม. 6/5) 

- คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวคัทลียา แสงสว่าง
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายธนบูรณ์ ฮงมา
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายพีรกิจ สุธรรม
(ม. 6/10)

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
างสาวปนัดดา ใสส่อง 
(ม. 6/6)

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพัสวี หวังดี
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพิยดา ศรีหานาม
(ม.6/7)

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สายวิศวะ-สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวพรรวินท์ พิมพ์พนิตย์
(ม.6/5)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย ภาณุมาศ วารี
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะ วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวอนันตญา แก้วมณี
(ม. 6/5)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวศิริรัตน์ บุญสอน
(ม. 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายปฏิพล กินลา
(ม. 6/5)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายกันตพิชญ์ แพงดี
(ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ทุน 100% มทศ.ศักยบัณฑิต)
นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์
(ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (ทุน 100% มทศ.ศักยบัณฑิต)
นายวรวิท บัวเคน
(ม. 6/6)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์
นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ 
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง 
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายต่อลาภ ทินบูรณ์
(ม. 6/5)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ
(ม. 6/6) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายจิรวัฒน์ นาเวียง
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศสตร์ฯ)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวจันรทริภา ทำทัน
(ม. 6/7)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธนธรณ์ ณ ตาก
(ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวรุ่งทิวา ฝอยทอง
(ม. 6/6)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นางสาวศุภานัน ไม่เเพง 
(ม. 6/9)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวรัตติกาล พิมพ์พงษ์ 
(ม. 6/9)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวกมลทิพย์ มาค่าย 
(ม. 6/8)

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นางสาวรุ่งฟ้า ประคำมินทร์
(ม. 6/6)

- สถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวเจติกา ชลารินทร์
(ม. 6/8)

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวนรีรัตน์ สิงหะ
(ม. 6/10)

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์
นางสาวศศิธร รามฤทธิ์
(ม. 6/5)

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายอนุชา สมสวัสดิ์
(ม. 6/2)

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพีระยุทธ สุขสบายเจริญ 
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)


- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวธัญญาลักษณ์ ขันหอม
(ม. 6/5)

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวณัฐกานต์ ธรรมคำ
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวปวีณา พงษ์สุภา
(ม. 6/7

- คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชยังกูร ไชยพันธุ์
(ม. 6/6)

- คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สายนิติศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภูภณ พลหนองหลวง
(ม.6/9)

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุนสนับสนุนหน่วยกิต 100%)
นางสาวอารียา คิดตะเสน
(ม.6/6)

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวกุลสตรี คำกองแพง 
(ม.6/10)

- คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวณัฐชยา บุโพธิ์
(ม. 6/10)

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายณฐนนท์ สังฆมณี
(ม.6/10)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายอรรถสิทธิ์ ใหญ่สาร
(ม.6/10)

- สาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพัชรพล อุ่นชัย
(ม.6/7)

- สาขาทัศนศิลป์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวโสภิดา อนุเล
(ม. 6/8) 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวพิมพ์วิภา งามเชย
(ม. 6/7)

- คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายอัมรินทร์ อ่อนตา
(ม. 6/8)

- คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปภาพยนตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวพัชรี ประจักษ์รัตนกุล
(ม.6/9)

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต (ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย Pre O-NET 62)
นางสาวชนัญชิดา คำศรี
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสรวงสุดา สมบัติ
(ม. 6/5)

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวรกฤต ไชยชนะ
(ม. 6/5)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายชาคริต วงหาแทน
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธีรภัทร เหล่าบุรมย์
(ม. 6/4)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวกุลปรียา มาภา
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวรภัสรดา เพิ่มพูน
(ม.6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปิยธิดา ศรีวะรมย์ 
(ม. 6/9) 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวปรินทรณ์ เทพกูล
(ม.6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวเทียรงาม ภูขลิบม่วง
(ม. 6/9)

- วิชาเอกพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุภลักษณ์ เหมเมือง
(ม. 6/9)

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายรุ่งโรจน์​ อาคะ​นิช​
(ม. 6/9)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวเกล้ากัลยา บุษบา
(ม. 6/9)

สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวรัตนขวัญเรือน บุโพธิ์
(ม. 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาววรรณพร หวานฉ่ำ
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวชุดาพร มณีฉาย
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวศรารัตน์ สองเมือง
(ม. 6/8)

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวอริศรา บางทราย
(ม.6/5)

- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาเกาหลี (ทุน Gold 50%) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สายบริหารธุรกิจ-การจัดการ
นางสาวภักดิพร ลื่นกลาง
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
นางสาวปิยะนาถ โสมี
(ม.6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวพรธีรา นครวงศ์ 
(ม. 6/8) 

- วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวณัฐธิดา วงศ์พุฒ
(ม. 6/1 - ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม (เอกคู่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวสุพัชญา จันทร์สม
(ม. 66) 

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุเมธินี โล่ห์สุวรรณ
(ม. 6/6)

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธนชาติ แสนโยธะกะ
(ม. 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอริศรา สีหา 
(ม. 6/5) 

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอารียา แสนสุข 
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวศจีณรา จิตติโล 
(ม.6/4)

- คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
นางสาวอริศรา ชมศิริ
(ม. 6/10)

- สาขาการจัดการการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวฐิติมา แสนเมือง
(ม. 6/10)

- สาขาการจัดการการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกัญญาณัฐ ผาลา
(ม. 6/8)

- คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาวธนวรรณ ปารีพันธ์ 
(ม. 6/8)

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นางสาวฐิติกานต์ บุดดาพันธ์ 
(ม. 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวปิยธิดา คำเงิน
(ม.6/10)

- คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวรามาวดี พุ่มโยนก 
(ม.6/9)

- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ายธนภัทร สูงเทิง
(ม. 6/5)

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทุน Silver (30%) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสนธยา ทมโยธา
(ม. 6/6)

- สำนักวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวศิริพร วรดิฐสกุลชัย 
(ม. 6/6)

- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายสุริยา พลสนะ
(ม.6/10)

- คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวนุชิญา จิตพิมพ์
(ม.6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวปิยะธิดา อ้นมา
(ม. 6/1 ห้องเรียนพิเศษ MEP)

- คณะศิลปะและการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
นายศิวะ ปัญญา
(ม. 6/8)

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทุน KASEM BUSINESS 70% โครงการ CP ALL
นางสาวรติกานต์ โยลัย
(ม. 6/4 ห้องเรียนพิเศษ LG)

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุน MTM SMILE
นางสาว วลินดา คำบัว
(ม. 6/6)

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ประเภททุน MTM SMILE
นางสาวรุจยา พิมพ์พงค์ 
(ม. 6/6) 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ทุน MTM SMILE
นางสาวพิสุดา สุรัตนะ
(ม. 6/8)

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุน MTM SMILE
นางสาวจุฑามาศ ไชยรบ
(ม. 6/6)

- คณะโลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ประเภททุนเจียระไนเพชร