กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางไพรวัลย์ ทูลธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาลัยครูสกลนคร สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2560