ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด ๒๑๐ กิโลวตัต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน จ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  ผ้ยูื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 531 ครั้ง