การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
- รัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
- ชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
(13 พ.ค. 65)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1,ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565


- รัดดาวัลย์ เขื่อนคำ (12 พ.ค. 65)
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
- รัดดาวัลย์ เขื่อนคำ
- ชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
(13 พ.ค. 65)
ตารางห้องเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565
รายชื่อครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน
ราคาอุปกรณ์การเรียนและชุดพลศึกษา