การบำรุงการศึกษา
การชำระค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ED - HUB)


2. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)


3. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SC)


4. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ (SC-ICT)


5. ห้องเรียนปกติ ม.ต้น ม.ปลาย


6. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (SC,SC-G)


7. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ภาษาสู่ความเป็นเลิศ (LG-ม.ปลาย)
การบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2563