การขอหลักฐานวิชาการ
การยื่นคำร้อง on line
คลิกที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าการยื่นคำร้อง on line
กรณีนักเรียนที่ศึกษาอยู่
นักเรียนปิยะมหาราชาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อต้องการหลักฐานทางการศึกษา (ใบรับรองการศึกษาและผลการเรียน) ขอให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (ขอได้ที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ)
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ที่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน (อ้างอิงจากคู่มือนักเรียน) จำนวน 2 รูป
3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว
ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่เอกสารหลักฐานทางการศึกษาสูญหาย/เสียหาย เมื่อต้องการขอหลักฐานทางการศึกษาฉบับใหม่ ให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายตามที่โรงเรียนกำหนด (เสื้อเชิ้ตสีขาวสุภาพ ไม่มีตราหรือสัญลักษณ์ใดๆ) ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
4. รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย (จากสถานีตำรวจ) 
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (พักการเรียนหรือออกกลางคัน)
กรุณาติดต่อกลุ่มงานบริหารวิชาการ ในวัน/เวลาราชการ