OBECQA/World Class Standard School
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ OBECQA-2562
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานดังนี้


แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เพื่อใช้เป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Independent Study : IS ของโรงเรียนปิยะมมหาราชาลัย