เผยแพร่ Best Practice
เผยแพร่ Best Practice โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
   

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Best Practice : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2561Best Practice : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2561Best Practice : การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาไทยโดยใช้หลักการทำงาน THAI เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศรอบรู้วรรณคดี


Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Best Practice : ความสำเร็จของการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกิจกรรมโครงงาน
ตัวอย่างผลงานระดับนานาชาติ (International Level Output)
   
ตัวอย่างผลงานระดับชาติ (National Level Output)
 

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Best Practice : การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยBest Practice : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผู้เรียนด้านการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
Best Practice : การเรียนการสอนเพศศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Best Practice : การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Best Practice : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22Best Practice : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการงานอาชีพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Best Practice : การใช้กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะภาษาอังกฤษBest Practice : การพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศที่ 2

Best Practice ชมรม To Be Number 1
Best Practice : การพัฒนากระบวนการดำเนินงานชมรม To Be Number 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด้วยหลัก 3 ยุทธศาสตร์

Best Practice สภานักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
Bes Practice : สภาพนักเรียนกับการพัฒนาจิตสำนึกประชาธิปไตย

Best Practice กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
Best Practice : การพัฒนากระบวนการบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตามวงจร ADLI