งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจำปีการศึกษา 2564 (SAR) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รายงานประจำปีการศึกษา 2563 (SAR) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รายงานการประเมินคุณภาพรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
รายงานประจำปีการศึกษา 2562 (SAR) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกำหนดค่าเป้าหมายฯ เพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.63 KB
กำหนดค่าเป้าหมายฯ เพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.35 KB
รายงานผลการดำเนินงาน (SAR) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
รายงานผลการดำเนินงาน (SAR) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB