เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสาร
ใบลา ดาวน์โหลด
ใบลาออก ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความลาศึกษาต่อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการภายในเขตพื้นที่ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการนอกเขตพื้นที่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการไปราชการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบรายงานการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด