สถิติ O-NET
สถิติ O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบคะแนน O-NET ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564  และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการสอบจนทำให้ได้ผลคะแนน O-NET ระดับโรงเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ


สถิติคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ระดับคะแนน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2564 +/- +18.27 +25.71 +12.68 - - - - +12.86 +17.39
โรงเรียน 69.46 50.18 44.13 - - - - 43.97 51.94
ประเทศ 51.19 24.47 31.45 - - - - 31.11 34.55
2563 +/- +9.87 +10.22 +5.56 - - - - +10.35 +9.00
โรงเรียน 64.16 35.68 35.45 - - - - 44.73 45.00
ประเทศ 54.29 25.46 29.89 - - - - 34.38 36.00
2562 +/- +15.32 +14.60 +6.67 - - - - +13.16 +12.44
โรงเรียน 70.46 41.33 36.74 - - - - 46.41 48.73
ประเทศ 55.14 26.73 30.07 - - - - 33.25 36.30
2561 +/- +12.74 +11.16 +8.31 - - - - +5.49 +9.43
โรงเรียน 67.16 41.20 44.41 - - - - 34.94 46.93
ประเทศ 54.42 30.04 36.10 - - - - 29.45 37.50
2560 +/- +10.04 +11.56 +7.07 - - - - +5.18 +8.46
โรงเรียน 58.33 37.86 39.35 - - - - 35.63 42.79
ประเทศ 48.29 26.30 32.28 - - - - 30.45 34.33
2559 +/- +9.00 +12.72 +8.22 +9.58 - - - +8.12 +9.53
โรงเรียน 55.36 42.03 43.21 58.58 - - - 39.92 47.82
ประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 - - - 31.80 38.29
2558 +/- +4.72 +10.15 +7.65 +7.05 - - - +5.74 +7.06
โรงเรียน 47.36 42.55 45.28 53.29 - - - 36.28 44.95
ประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 - - - 30.54 37.89
2557 +/- +3.45 +6.99 +7.24 +5.86 +4.83 +7.61 +4.73 +1.20 +5.24
โรงเรียน 38.65 36.64 45.86 52.65 64.15 50.75 50.15 28.66 45.94
ประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 59.32 43.14 45.42 27.46 40.70
2556 +/- +7.16 +5.17 +7.32 +7.39 +6.03 +5.72 +7.37 +3.17 +6.17
โรงเรียน 51.41 30.62 45.27 46.76 64.33 49.37 51.83 33.52 46.64
ประเทศ 44.25 25.45 37.95 39.37 58.30 43.65 44.46 30.35 40.47
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น


สถิติคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา ระดับคะแนน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2564 +/- +15.64 +12.54 +7.94 +6.78 - - - +12.24 +11.03
โรงเรียน 62.04 33.82 36.59 43.65 - - - 37.80 42.78
ประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 - - - 25.56 31.75
2563 +/- +5.41 +3.18 +3.47 +3.05 - - - +4.36 +3.89
โรงเรียน 49.77 29.22 36.15 38.98 - - - 34.30 37.68
ประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 - - - 29.94 33.79
2562 +/- +7.45 +7.26 +3.29 +3.41 - - - +5.35 +5.35
โรงเรียน 49.66 32.67 32.49 39.11 - - - 34.55 37.70
ประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 - - - 29.20 32.34
2561 +/- +8.54 +7.52 +3.32 +2.89 - - - +7.35 +5.93
โรงเรียน 55.85 38.24 33.83 38.05 - - - 38.76 40.95
ประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 - - - 31.41 35.02
2560 +/- +8.41 +6.16 +3.61 +3.83 - - - +4.25 +5.25
โรงเรียน 57.39 30.69 32.98 38.53 - - - 32.56 38.43
ประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 - - - 28.31 33.23
2559 +/- +8.46 +6.45 +3.53 +4.39 - - - +4.47 +5.46
โรงเรียน 60.75 31.33 35.15 40.28 - - - 32.23 39.95
ประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 - - - 27.76 34.49
2558 +/- +3.71 +4.66 +3.39 +2.70 - - - +2.77 +3.45
โรงเรียน 53.07 31.25 36.79 42.41 - - - 27.75 38.25
ประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.71 - - - 24.98 34.81
2557 +/- +5.78 +4.58 +4.35 +3.64 +4.92 +0.16 +3.79 +2.81 +3.73
โรงเรียน 56.54 26.32 36.89 39.99 56.86 34.80 52.80 26.25 41.31
ประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.53 51.94 34.64 49.01 23.44 37.58
2556 +/- +7.31 +5.00 +4.37 +4.02 +5.94 +3.25 +5.62 +4.17 +4.96
โรงเรียน 56.57 25.48 34.85 37.04 67.97 32.25 55.60 29.52 42.41
ประเทศ 49.26 20.48 30.48 33.02 62.03 29.00 49.98 25.35 37.45
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น


รายชื่อและสถิติ นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ชั้น ม.3 วิชา หมายเหตุ
2564 นางสาวศิรประภา บัวลาวัลย์ คณิตศาสตร์  
2562 นางสาวภาสินี อยู่ยงวัฒนา คณิตศาสตร์  
2561 นางสาวนัฐวดี เขียวไกร คณิตศาสตร์  
นางสาวธมลวรรณ สูตรสุวรรณ คณิตศาสตร์  
นางสาวแพรวา ธนบูรณ์วาณิช คณิตศาสตร์  
นายเจตน์สฤษฎิ์ อุทุมทอง คณิตศาสตร์  
2560      
2559      
2558      
2557      
2556      
2555 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล    


รายชื่อและสถิติ นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา รายชื่อ วิชา หมายเหตุ
2561 นางสาวกชมน เลาหวิโรจน์ คณิตศาสตร์  
นางสาวดนยา พฤกพัฒนาชัย คณิตศาสตร์  
นางสาวพลอยทิพย์ ยินดี คณิตศาสตร์  
     
2560 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล    
2559      
2558      
2557      
2556      
2555      ดาวน์โหลดต้นฉบับผลและสถิติคะแนน O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (จาก สทศ.)
ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่

เพื่อไปยังหน้า "คลังข้อสอบ O-NET"