คำสั่งการปฏิบัติงาน
คำสั่งปีการศึกษา 2565
คลิกที่นี่
คำสั่งปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่
คำสั่งปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่
คำสั่งปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่
คำสั่งปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี้
มอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2564