สมาคมศิษย์เก่า ปิยะมหาราชาลัย
สมาคมศิษย์เก่า ปิยะมหาราชาลัย
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย 2560-2561

1. นายวิทยา อินาลา                             นายกสมาคมศิษย์เก่า ปิยะมหาราชาลัย
2. นายธเทวินทร์ ตติยรัตน์                      อุปนาคมสมาคม คนที่ 1
3. นายระเด่น รักษาวงศ์                         อุปนาคมสมาคม คนที่ 2
4. นายสมพงษ์ อุมะวรรณ                     
อุปนาคมสมาคม คนที่ 3
5. นายพิทูล อภัยโส                            
อุปนาคมสมาคม คนที่ 4
6. นายสัญญา มณีพรรณ                       นายทะเบียน
7. นางนุชรี คำประสังข์                          ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นายสินธ์ สิงห์ศรี                              เหรัญญิก
9. นายอนุสรณ์ แสนเคน                        ผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นายกิตติกุล มังคละคีรี                     ผู้ช่วยเหรัญญิก
11. พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ                      ปฏิคม
12. นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร                 ผู้ช่วยปฏิคม
13. นายรณกฤต เสโนฤทธิ์                     ผู้ช่วยปฏิคม
14. นายชวลิต พงษ์ภักดี                        กิจกรรมและนันทนาการ
15. นายอภิชา เจริญนามเดชากุล             ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
16. นายทวี ขวัญมา                               
ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
17. นายกรภักษ์ พิมพานนท์                   
ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
18. นายเปรมศักดิ์ แสนคำ                      
ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
19. นางเฟื่องฟ้า นามประกาย                 ประชาสัมพันธ์
20. นางจิตตานันท์ ไกรไทสงจรัส            ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
21. นางสาวนภาภรณ์ มงคลเกตุ              ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
22. นายสิธาชัย สิทธิรัตน์ ณ นครพนม      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
23. นายศิริชัย ไตรยราช                         เลขานุการสมาคม
24. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์                   ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางทิชากร สำราญชลารักษ์              ผู้ช่วยเลขานุการ


คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อติดต่อสมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย

- เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
- Fanpage สมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย
- Web sit สมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย