กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น/การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราาลัย ครู
ปี2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล