กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มีนาคม 2558 - 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครูผู้ช่วย
17 มีนาคม 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู คศ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบรายงานประเมินตนเอง ประจำปี 2560