กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 ปริญญาโท/ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุเทนพัฒนา
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1/112548 - 31/122555 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย,ครู คศ.2
01/01/2556 - 31/03/2560 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ครู คศ.3
01/04/2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2560