กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 วท.บ เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 ศษ.ม. การสอนเคมีมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 SAR