กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปร.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ วิทยาศาสตร์ศึกษา
2553 กศ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ วิทยาศาสตร์ศึกษา
2550 ป.บัณฑิตทางการสอน ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชีววิทยา
2549 วท.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชีววิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล