กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพินิจ เชื้อพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pinit1969@gmail.com
ที่อยู่ :
74 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
2 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล