กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0879450303
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
317/1 ถนนเฟื่องนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560