กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทศพร สวนแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850003827
อีเมล์ : tossapn01@gmail.com
ที่อยู่ :
519 หมู่ 10 บ้านพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เครื่องราช : ทวีติยาถรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ครู
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ผู้จัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล