ห้องเรียนเคมี6 ปีการศึกษา 2565
เอกสารประจำวิชา
หนังสือเรียน
(ดาวน์โหลดไปอ่าน/ทำความเข้าใจ)
แบบฝึกหัดเล่มเล็ก
(เปลี่ยนเป็นทำบน google form)
ผลการเรียนรู้
(ปริ๊นท์ย่อ หน้า ติดสมุด)
     

สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค


(28 ธันวาคม 2565 - 2 มีนาคม 2566)
คลิปวิดีโอประกอบการเรียน
- ความรู้ทางเคมีกับการใช้ประโยชน์


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 1


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 2


- การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 3


- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม


- การเลือกปัญหาและการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา


- การนำเสนอผลงานในรูปรายงาน


- การนำเสนอผลงานในรูปของโปสเตอร์


- การนำเสนอผลงานด้วยการบรรยายในงานประชุมวิชาการ