หน้าหลักการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
เมนูการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566


การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566


ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคคลทั่วไปที่สนใจ คลิกที่ปุ่มเมนูแต่ละประเภท (ด้านบน) เพื่อติดตาม/ศึกษารายละเอียด
และขอให้ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และ Fanpage Facebook : โรงเรียนปิยมหาราชาลัย

- อยูระหว่างเตรียมการ-
ค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566
อัตราค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ค่าบำรุงการศึกษา (บาท/ภาคเรียน) หมายเหตุ
- ห้องเรียนปกติ 2,000  
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 18,500  
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 17,500  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SC-ICT) 6,000  

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ค่าบำรุงการศึกษา (บาท/ภาคเรียน) หมายเหตุ
- ห้องเรียนปกติ 2,000  
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 20,000  
- ห้องเรียนพิเศษ LG 8,000  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SCG) 6,000  
ผู้รับผิดชอบ
- นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
- นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์