กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม NETSAT-65
กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม NETSAT-65
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม NETSAT เพื่อเตรียมตัวสอบ NETSAT เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 นั้น โรงรียนขอแจ้งตารางกำหนดและรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

ตารางสอนเสริม กิจกรรมเตรียมความพร้อม NETSAT
วัน/เวลา 08.30 - 12.00 น. พัก 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลดรายชื่อ และประกาศผล
25 มิ.ย 65 ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์
2 ก.ค 65 ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา
(ภาษาไทย)
ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา
(ภาษาอังกฤษ)

9 ก.ค 65 ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา
(ช่วง 1 : ครูนพศร)
(ช่วง 2 : ครูรุจิรา)
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา
(ช่วง 3 : ครูปิยวรรณ)
(ช่วง 4 : ครูปิตุพงษ์)
23 ก.ค 65  ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์ ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์
6 ส.ค 65 ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี
(ช่วง 1 โมล/สารละลาย/ปริมาณสาร)
(ช่วง 2 ธาตุ/สมบัติ/พันธะเคมี)
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี
(ช่วง 3 แก๊ส/Rate/สมดุลเคมี)
(ช่วง 4 กรด-เบส/เคมีไฟฟ้า)

12 ส.ค 65 ความฉลาดรู้เฉพาะด้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ช่วง 1 : ชีวภาพ-ครูรามินทร์)
(ช่วง 2 :
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ช่วง 3 : )
(ช่วง 4 :
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมที่งานแนะแนว