การสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2564
ปรับรูปแบบการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศ ปรับรูปแบบการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. เป็นระบบออนไลน์