ห้อง Home room ม.4/6
เอกสารประจำชั้นเรียน ห้อง ม.5/6
1. ใบรายชื่อนักเรียนห้อง ม.5/6

2. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

3. ข้อมูลผลการเรียน SGS

รูปภาพรายบุคคล นักเรียน ม.5/6

รูปภาพ รายละเอียดนักเรียน หมายเหตุ
นายธีรธรรม ไชยริบูรณ์ (Boat)
เลขที่ 1
 
นายพชรดนัย พิลากุล (Book)
เลขที่ 2
 
นายธนพล สุขเสริม (เหนือ)
เลขที่ 3
 
นายศศธร ล้ำเลิศ (Arty)
เลขที่ 4
 
นายสิรภพ พ่อหลอน (Focus)
เลขที่ 5
 
นายพีรพัฒน์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ (พี)
เลขที่ 6
 
นายรพีพัฒน์ แสงสุวรรณ์ (เกอร์)
เลขที่ 7
 
นายกิตติพศ วรพันธ์ (Benz)
เลขที่ 8
 
นายเปรม แสนสวาท (เปรม)
เลขที่ 9
 
นายณัฐวุฒิ กุลยะ  (ณัฐ)
เลขที่ 10
 
นายสุภกฤษฎิ์ ศิริเมล์ (Beer)
เลขที่ 11
 
นายอธิภัทร ภูผาใจ  (Ess)
เลขที่ 12
 
นางสาวฌริญญา ไชยสุข  (ละออง)
เลขที่ 13
 
นางสาวกนกกร จัดงูเหลือม (June)
เลขที่ 14
 
นางสาวณัฐพร น้อยชาลี (เต้าหู้)
เลขที่ 15
 
นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ทัด (อั้ม)
เลขที่ 16
 
นางสาววรันธร ราชสิงห์ (ใบเตย)
เลขที่ 17
 
นางสาวญาณิศา อินเสนลา (Fern)
เลขที่ 18
 
นางสาวศศธร รัตนวงษ์ (Cheese)
เลขที่ 19
 
นางสาวสลิลทิพย์ อินทา (Tangmo)
เลขที่ 20
 
นางสาวอิงอร สุวรรณศรี (พลอย)
เลขที่ 21
 
นางสาวสิริยากร เอกสะพัง (Paullar)
เลขที่ 22
 
นางสาวอธิชนันท์ ปัญญาชนวัฒน์ (เหนือ)
เลขที่ 23
 
นางสาวนัทธมน นนทะวงษา  (แพม)
เลขที่ 24
 
นางสาวปภาวดี ทิพยศรี (ยิว)
เลขที่ 25
 
นางสาววิภาพร วดีศิริศักดิ์ (Nook)
เลขที่ 26
 
นางสาวอารยา ยศสิทธิ์ (น้ำผึ้ง)
เลขที่ 27
 
นางสาวกมลชนก พรหมโส (Cake)
เลขที่ 28
 
นางสาวกริษฐา เหี้ยทา (Soda)
เลขที่ 29
 
นางสาววรรณวิศา ภัทรมณีโชติ (สา)
เลขที่ 30
 
นางสาวรุ่งไพลิน ทองเกิด (โบว์)
เลขที่ 31
 
นางสาวสิริรัตน์ ดีขุนทด (วุ้นเส้น)
เลขที่ 32
 
นางสาวญาดา เผือกสี (Ice)
เลขที่ 33
 
นางสาวณหทัย ทวยหมื่น (Mint)
เลขที่ 34
 
นางสาวชนนิกานต์ วิเศษแก้ว (Program)
เลขที่ 35
 
นางสาวกัลยากร ผารุธรรม (Far)
เลขที่ 36
 
นางสาววิมลรัตน์ อินทา (อุ๋ม)
เลขที่ 37
 
นางสาวสุชัญญา สิงหา (อิ๋ง)
เลขที่ 38
 
นางสาวปวเรศ กันปัญญา (พู่กัน)
เลขที่ 39
 
นางสาวศศิธร ต้นกันยา (Eve)
เลขที่ 40
 
     
นายอนิรุธ แก่นจันทร์
ครูที่ปรึกษา
 
นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
ครูที่ปรึกษา
 

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรูปภาพ (แหล่งรวบรวมรูปภาพนักเรียนรายบุคคล)