ห้องเรียนเคมีพื้นฐาน (ม.6/5-6/6,6/8)
เอกสารประจำวิชาเคมีพื้นฐาน
หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
(ย้ายไปทำบน google form)
ผลการเรียนรู้
(ปริ๊นท์ย่อหน้า ติดสมุด)
     

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 1 อากาศ
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 1 อากาศ
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  - กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบภายในอะตอม
แบบฝึกหัด 1.1
 
  - กิจกรรมที่ 1.2 สืบค้นข้อมูล สมบัติ ประโยชน์
และอันตรายของธาตุ
แบบฝึกหัด 1.2
 
   
แบบฝึกหัด 1.3
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
  หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 2 น้ำ
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 2 น้ำ
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
   
แบบฝึกหัด 2.1
 
   
แบบฝึกหัด 2.2
 
   
แบบฝึกหัด 2.3
 
   
แบบฝึกหัด 2.4
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
  หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)
 

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 3 อาหาร
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 3 อาหาร
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  - กิจกรรมที่ 3.1 การทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการ
ของกลูโคสและแป้งมันสำปะหลัง
แบบฝึกหัด 3.1
 
  - กิจกรรมที่ 3.2 สืบค้นข้อมูลสมบัติทางกายภาพของมอนอเมอร์
และพอลิเมอร์
แบบฝึกหัด 3.2
 
  - กิจกรรมที่ 3.3 ฉลากผลิตภัณฑ์พลาสติกกับการใช้งาน
แบบฝึกหัด 3.3
 
  - กิจกรรมที่ 3.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากขยะพลาสติก
แบบฝึกหัด 3.4
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
  หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 4 พลังงาน
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 4 พลังงาน
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  - กิจกรรมที่ 4.1 การทดลองการเติมสารเคมีบางชนิด
ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวอย่างคลิปวิดีโอการทดลอง
แบบฝึกหัด 4.1
 
  - กิจกรรมที่ 4.2 การทดลองปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบฝึกหัด 4.2
 
  - กิจกรรมที่ 4.3 สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหัด 4.3
 
  - กิจกรรมที่ 4.4 สืบค้นข้อมูลและประโยชน์และโทษ
ของสารกัมมันตรังสี
แบบฝึกหัด 4.4
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
  หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)
 

คลิปวิดีโอการสอน บทที่ 1 อากาศ
- องค์ประกอบในอากาศ


- อะตอม ตอน 1


- อะตอม ตอน 2


- ธาตุ ตอน 1


- ธาตุ ตอน 2


- การใช้ประโยชน์จากอากาศและมลพิษทางอากาศ


คลิปวิดีโอการสอน บทที่ 2 น้ำ
- สารโคเวเลนท์


- การเปลี่ยนสถานะของน้ำและความมีขั้ว


- สารประกอบไอออนิกและการเปลี่ยนแปลงสถานะ


- การละลายของสารในน้ำ
คลิปวิดีโอการสอน บทที่ 3 อาหาร
- ไขมันและน้ำมัน


- คาร์โบไฮเดรต


- โปรตีน


- วิตามินและเกลือแร่


- บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
คลิปวิดีโอการสอน บทที่ 4 พลังงาน
- เชื้อเพลิง ตอน 1

- เชื้อเพลิง ตอน 2

- แบตเตอรี่


- สารกัมมันตรังสี