ห้องเรียนเคมี4 (ม.5/5-5/6)
เอกสารประจำวิชา
หนังสือเรียนเคมี4
(ดาวน์โหลดไปศึกษา)
แบบฝึกหัดเล่มเล็ก
(ส่งงานทาง google form)
ผลการเรียนรู้
(ปริ๊นท์ย่อ หน้า 23 ติดสมุด)
     
 
Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การไทเทรตรกรด-เบส
Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเคมีไฟฟ้า
 

แบบฝึกหัดและกิจกรรม บทที่ 10 กรด-เบส
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 10 กรด-เบส
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  - กิจกรรมที่ 10.1 ร้อยละการแตกตัวของกรดและเบส
แบบฝึกหัด 10.1
 
  - กิจกรรมที่ 10.2 การทดลองสมบัติของกรด-เบส
ของสารละลายเกลือ
แบบฝึกหัด 10.2
 
  - กิจกรรมที่ 10.3 การทดลองไทเทรตกรด-เบส
แบบฝึกหัด 10.3
 
  - กิจกรรมที่ 10.4 การทดลองหาความเข้มข้นของสารละลาย
จากการไทเทรตกรด-เลส โดยใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ
แบบฝึกหัด 10.4
 
  - กิจกรรมที่ 10.5 การทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำ
และสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต
แบบฝึกหัด 10.5
 
  - กิจกรรมที่ 10.6 การสืบค้นข้อมูลประยุกต์การใช้ความรู้
เกี่ยวกับกรด-เบส
แบบฝึกหัด 10.6
 
   หมายเหตุ :
- ใบกิจกรรม อาจอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)
แบบฝึกหัด 10.7
 
   
แบบฝึกหัด 10.8
 
   
แบบฝึกหัด ท้ายบท
 
   

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 11 เคมีไฟฟ้า
- แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 11 เคมีไฟฟ้า
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  - กิจกรรมที่ 11.1 การทดลองการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่าง
โลหะกับไอออนของโลหะ
แบบฝึกหัด 11.1
 
  - กิจกรรมที่ 12.2 การทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการ
เป็นตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ของโลหะและไอออนของโลหะ
แบบฝึกหัด 11.2
 
  - กิจกรรมที่ 11.3 การทดลองวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เคมีไฟฟ้า
แบบฝึกหัด 11.3
 
  - กิจกรรมที่ 11.4 การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี
แบบฝึกหัด 11.4
 
  - กิจกรรมที่ 11.5 การทดลองแยกสารละลาย
โพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้า
แบบฝึกหัด 11.5
 
  - กิจกรรมที่ 11.6 การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
แบบฝึกหัด 11.6
 
   หมายเหตุ :
- ใบกิจกรรม อาจอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก (หน้าที่กำหนด)
แบบฝึกหัด 11.7
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
   

คลิปวิดีโอการสอน บทที่ 11 เคมีไฟฟ้า
- เลขออกซิเดชัน


- ปฏิกิริยารีดอกซ์


- การดุลสมการรีดอกซ์โดยวิธีเลขออกซิเดชัน


- การดุลสมการรีดอกซ์โดยวิธีครึ่งปฏิกิริยา


- ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์


- องค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี


- ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า


- แผนภาพเซลล์


- ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์


- ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์


- แบตเตอรี่ (ตอนที่ 1)


- แบตเตอรี่ (ตอนที่ 2)- การกัดกร่อนของโลหะ


- การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ


- การชุบโลหะ


- การแยกสลายด้วยไฟฟ้า


- การทำโลหะให้บริสุทธิ์


- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีไฟฟ้า
คลิปการสอนบทที่ 10 กรด-เบส
- สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส


- ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี/ทฤษฎีกรดเบสของลิวอิส


- คู่กรด-เบส


- การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่


- การแตกตัวของกรดอ่อน


- การแตกตัวของเบสอ่อน ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแตกตัวและความเข้มข้นของกรดและเบส


- การแตกตัวของน้ำและความสัมพันธ์ระหว่าง Ka, Kb และ Kw


- pH ของสารละลายกรดและเบส


- การคำนวณเกี่ยวกับ pH และ pOH ของสารละลาย


- การวัด pH ในสารละลายกรดและเบส- ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส- สมบัติความเป็นกรด-เบสของเกลือ- การไทเทรตกรด-เบส ตอนที่ 1- การไทเทรตกรด-เบส ตอนที่ 2


- จุดยุติและการเลือกใช้อินดิเคเตอร์


- สารละลายบัฟเฟอร์


- การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์


- การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส
สอบกลางภาค
----------------------------------------------------------------------------------