ห้องเรียนเคมี5 (ม.6/1-6/3, 6/7)
เอกสารประจำวิชาเคมี5 (ม.6/1-6/3, 6/7)

ดาวน์โหลด
(เพื่อนำไปศึกษา)
- ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่าน/ทำบน smart device
- ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อปริ๊นท์เล่มเล็ก
คลิกเข้าห้องเรียน/พบครูผู้สอน
Google classroom

แบบสำรวจอีเมล์ที่ใช้เข้าห้องเรียนออนไลน์ google classroom (อีเมล์ตระกูล gmail)
ศึกษาเนื้อหา
- ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน (ทำแบบทดสอบภายในวันที่ 22 พ.ค. 64/ทำได้เพียงครั้งเดียว/ใช้ E-mail)


- ศึกษาด้วยการดูคลิปการสอน (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
คลิป "พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์" (เปิดให้ดูหลังจากทำแบบทดสอบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน)


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

คลิป "สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1"


คลิป "สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2"


(อยู่ระหว่างจัดทำแบบทดสอบ)

คลิป "หมู่ฟังก์ชัน"


คลิป "ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1"


คลิป "ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2"
คลิป "ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 3"- แบบทดสอบเก็บคะแนน (เปิดให้ทำพร้อมกันในระยะเวลาที่กำหนด)


คลิป "ไอโซเมอร์"

คลิป "การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์"

คลิป "จุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์"

คลิป "ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1"

คลิป "ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2"

คลิป "สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้ประโยชน์"

- แบบทดสอบเก็บคะแนน "เคมีอินทรีย์ (ทั้งบท)"