ห้องเรียนเคมี 5 (ม.6 ปีการศึกษา 2566)
เอกสารประจำวิชาเคมี5 (ม.6)
ดาวน์โหลด
(เพื่อนำไปศึกษา)
- ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่าน/
ใช้งานบน IPAD/smart device
 
(updated : 16/05/2023)
คำอธิบาย/ผลการเรียนรู้
(Couse Syllabus)
(ปริ๊นท์หน้าผลการเรียนรู้ 10 ข้อ ติดสมุด)
     
slide.pptx           slide.pdf
(จะมีการ update อีกครั้ง)
   
     
พอลิเมอร์
(Polymer)

(จะมีการ update อีกครั้ง)
   
- ตารางที่ 12.3 การเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นของลิวอิส/สูตรโครงสร้างแบบย่อ/สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ 
- ข้อสอบการอ่านชื่อ/เขียนโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์
แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 12 เคมีอินทรีย์
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- ส่งคลิปการท่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์ (Deadline = 9/06/2023 เวลา 23:59 น.)

ตัวอย่างคลิป
(ท่อง 2 รอบ ติดต่อกัน ไหลลื่น ไม่สุะดุด ไม่ผิด ไม่ช้า)
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
(หมดเขต 4 มิ.ย. 66 เวลา  23:59 น.)
  - กิจกรรมที่ 12.1 การสืบค้นข้อมูลสารอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหัด 12.1 
(หมดเขต 4 มิ.ย. 66 เวลา 23:59 น.)
 
  - กิจกรรมที่ 12.2 การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์
แบบฝึกหัด 12.2 
(หมดเขต 7 มิ.ย. 66 เวลา 23.59 น.)
 
  - กิจกรรมที่ 12.3 การสืบค้นข้อมูลจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของแอลเคน
แบบฝึกหัด 12.3
(หมดเขต ......... มิ.ย. 66 เวลา 23.59 น.)
 
  - กิจกรรมที่ 12.4 การทดลองการละลายในน้ำของแอลกอฮอล์
แบบฝึกหัด 12.4
 
  - กิจกรรมที่ 12.5 การทดลองหาจุดเดือดของ propan-2-one และ propan-2-ol
แบบฝึกหัด 12.5
 
  - กิจกรรมที่ 12.6 การทดลองปฏิกิริยาการฟอกสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แบบฝึกหัด 12.6
 
  - กิจกรรมที่ 12.7 การทดสอบปฏิกิริยาเคมีของกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์
แบบฝึกหัดท้ายบท และสรุปการส่งงาน
 
  - กิจกรรมที่ 12.8 การทดสอบปฏิกิริยาย้อนกลับของการเกิดเอสเทอร์ในภาวะกรด
    - กิจกรรมที่ 12.9 การทดสอบปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
    - กิจกรรมที่ 12.10 การสืบค้นข้อมูลสารประกอบอินทรีย์
หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็ก หรือในไฟล์หนังสือเรียน (ส่งเฉพาะหน้าที่กำหนดเป็นไฟล์ PDF)
- ปุ่มสำรอง
   
 

แบบฝึกหัดและกิจกรรมบทที่ 13 พอลิเมอร์
แบบฝึกหัด   กิจกรรม
- แบบตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน   - กิจกรรมที่ 13.1 การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน
แบบฝึกหัด 13.1
 
  - กิจกรรมที่ 13.2 สมบัติของโคพอลิเมอร์
แบบฝึกหัด 13.2
 
  - กิจกรรมที่ 13.3 การสืบค้นข้อมูล นำเสนอผลกระทบจาการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข
แบบฝึกหัด 13.3
 
   
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13
   
หมายเหตุ :
- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มเล็กหรือหนังสือเรียน (ส่งเฉพาะหน้าที่กำหนดในรูปแบบ PDF)
คลิปวิดีโอการสอนบทที่ 12 เคมีอินทรีย์
- พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์


- สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1


- สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2


- หมู่ฟังก์ชัน


- ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1


- ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2


- ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 3


- ไอโซเมอร์


- การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์


- จุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์


- ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 1


- ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2


- สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้ประโยชน์

คลิปวิดีโอการสอนบทที่ 13 พอลิเมอร์
- พอลิเมอร์และมอนอเมอร์


- ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์


- โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ตอน 1


- โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ตอน 2


- การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ ตอน 1


- การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ ตอน 2


- การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์

คำแนะนำการแปลงไฟล์ภาพเป็น PDF
สำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการทำไฟล์ PDF สามารถศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับไฟล์ PDF ดังตัวอย่างนี้ตามความเหมาะสม
- ตัวอย่างวิธีการทำไฟล์ภาพเป็น PDF ด้วย application
- ตัวอย่างวิธีการทำไฟล์ภาพเป็น PDF ด้วยการใช้เว็บ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------