ตำราน่าอ่าน
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มวิชาเคมี
การดาวน์โหลดตำรา อาจต้อง Log in Browser ด้วย E-mail สกุล @piya.ac.th
แบบฝึกหัดเคมี1
แบบฝึกหัดเคมี2
แบบฝึกหัดเคมี3
(อยู่ระหว่างจัดทำ) (อยู่ระหว่างจัดทำ) - ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เข้าเล่ม (เล่มเล็ก)
     
แบบฝึกหัดเคมี4
แบบฝึกหัดเคมี5
แบบฝึกหัดเคมี6
- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เข้าเล่ม (เล่มเล็ก)
- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เข้าเล่ม (เล่มเล็ก)
(อยู่ระหว่างจัดทำ)


ข้อสอบกลุ่มวิชาเคมี
รวมข้อสอบเคมี1
รวมข้อสอบเคมี2
รวมข้อสอบเคมี3
- คลิกดาวน์โหลด - คลิกดาวน์โหลด (อยู่ระหว่างจัดทำ)
     
รวมข้อสอบเคมี4

รวมข้อสอบเคมี5
รวมข้อสอบเคมี6
- คลิกดาวน์โหลด - คลิกดาวน์โหลด - คลิกดาวน์โหลด
     

รวมข้อสอบคัดเลือกกลุ่มวิชาเคมี
Universe of Items and all of Techniques
Olympic Chemistry-64
Universe of Items and all of Techniques
O-NET Chemistry-64 (M.6)

Universe of Items and all of Techniques
TCAS Chemistry-64

- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เป็นเล่ม (เล่มเล็ก)
- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เป็นเล่ม (เล่มเล็ก)
- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เป็นเล่ม (เล่มเล็ก)
     
Universe of Items and all of Techniques
O-NET Chemistry-64 (M.3)

   
- ไฟล์สำหรับอ่านบนจอ
- ไฟล์สำหรับปริ๊นท์เป็นเล่ม (เล่มเล็ก)