ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
            แบบรับทราบแนวปฏิบัติการเรียนออนไลน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

                                          
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
รับชมบทเรียนออนไลน์ ผ่านช่องรายการ
**********************************************
คลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน Google Classroom โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย