ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
ที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 3 1 4
2 ข้าราชการครู 34 78 112
3 ลูกจ้างประจำ 2 1 3
4 ลูกจ้างงบ สพฐ. ธุรการ/Labboy 1 1 2
5 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูไทย) 5 5 10
6 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 8 8 16
7 ลูกจ้างสำนักงาน 2 8 10
8 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 14 13 27
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด
70 116 186

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

ลำดับ กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
(งบ สพฐ.)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูไทย)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูต่างชาติ)
รวม
1 บริหาร 4           4
2 ภาษาไทย 11           11
3 สังคมศึกษาฯ 14 1     1   16
4 ภาษาต่างประเทศ 15       5 16 36
5 คณิตศาสตร์ 19           19
6 วิทยาศาสตร์ 24           24
7 สุขศึกษา พลศึกษา 7           7
8 ศิลปะ 6       2   8
9 การงานอาชีพฯ 13 1     1   15
10 แนะแนว 2       1   3
11 บรรณารักษ์ 1           1
12 บุคลากรประจำสำนักงาน       2 10   12
13 นักการ     3   27   30
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 116 2 3 2 47 16 186


 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561