เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
รายการ .docx .pdf
ขออนุมัติใช้เงินโรงเรียน Download Download
ฟอร์มสัญญายืมเงิน Download Download
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ Download Download
บันทึกข้อความ(ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม) Download Download
เเบบบันทึกไปราชการ Download Download
ขอใช้รถส่วนตัว Download Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Download Download

ตัวอย่างการกรอกเอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
รายการ .pdf
การยืมเงินและเขียนรายงานการเดินทาง Download
ขออนุมัติใช้เงินโรงเรียน Download
ฟอร์มสัญญายืมเงิน Download
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ Download
เเบบบันทึกไปราชการ Download
ขอใช้รถส่วนตัว Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จ Download

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.41 KB